Let op!  Ontvangt u niet binnen 2 dagen een persoonlijke bevestiging mail dan voor de zekerheid: [email protected]

[[[["field7","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field8,field9,field11,field10,field12,field13,field20"],[]],"and"],[[["field22","contains","Regulier"]],[["show_fields","field23"]],"and"],[[["field22","contains","Selectie"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field22","contains","Beiden"]],[["show_fields","field23,field24"]],"and"],[[["field23","contains","Kiddy-Dance"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field23","contains","Hip-Hop \/ Streetdance"]],[["show_fields","field26"]],"and"],[[["field23","contains","Jazz \/ Showdance"]],[["show_fields","field27"]],"and"],[[["field23","contains","Stijldansen"]],[["show_fields","field28"]],"and"],[[["field23","contains","Master Jazz"]],[["show_fields","field29"]],"and"],[[["field23","contains","Tap-Dance"]],[["show_fields","field30"]],"and"],[[["field23","contains","Modern"]],[["show_fields","field38"]],"and"],[[["field24","contains","Selectie Hip-Hop (Teams)"]],[["show_fields","field31"]],"and"],[[["field24","contains","Selectie Hip-Hop (Formations)"]],[["show_fields","field39"]],"and"],[[["field24","contains","Selectie Hip-Hop (Duo\/Solo)"]],[["show_fields","field32"]],"and"],[[["field24","contains","Selectie Jazz \/ Showdance"]],[["show_fields","field33"]],"and"],[[["field24","contains","Selectie Klassiek Ballet"]],[["show_fields","field34"]],"and"],[[["field24","contains","Selectie Tap-dance"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field24","contains","Selectie Modern"]],[["show_fields","field41"]],"and"],[[["field24","contains","Vooropleiding Jazz \/ Showdance"]],[["show_fields","field36"]],"and"],[[["field24","contains","Vooropleiding Hip-Hop"]],[["show_fields","field37"]],"and"],[[["field24","contains","Vooropleiding Klassiek Ballet"]],[["show_fields","field40"]],"and"],[[["field48","contains","In termijnen"]],[["show_fields","field49"]],"and"],[[["field51","contains","Ja"]],[["show_fields","field52"]],"and"],[[["field53","contains","Ja"],["field76","contains","Ja"]],[["show_fields","field55"]],"and"],[[["field53","contains","Nee"],["field76","contains","Nee"]],[["show_fields","field54"],["show_fields","field74"]],"and"],[[["field23","contains","LaBlast"]],[["show_fields","field70"]],"and"],[[["field24","contains","Vooropleiding Klassiek Ballet"]],[["show_fields","field40"]],"and"],[[["field75","contains","Ja"]],[["show_fields","field77"]],"and"],[[["field76","contains","Ja"]],[["hide_fields","field74"]],"and"]]
1 Step 1
+ Add a Field
Width
NAW gegevens
field1
A+A-

Font Color

Background Color

Voornaam
field2
Icon:
Tussenvoegsel
field3
Icon:
Achternaam
field4
Icon:
Geboortedatum
field5
Days Allowed:

Geslacht
field6
Inschrijven als paar
field7
Partner
field8
A+A-

Font Color

Background Color

Voornaam Partner
field9
Icon:
Tussenvoegsel
field10
Icon:
Achternaam Partner
field11
Icon:
Geboortedatum Partner
field12
Days Allowed:

Geslacht Partner
field13
Adres gegevens
field14
A+A-

Font Color

Background Color

Adres
field15
Icon:
Postcode
field16
Icon:
Woonplaats
field17
Icon:
Telefoonnummer
field18
Icon:
field19
field20
Type cursus
field21
A+A-

Font Color

Background Color

Type cursus
field22
dansstijl Regulier
field23
dansstijl Selectie
field24
Lesmogelijkheden Kiddy DanceRegulier
field25
Lesmogelijkheden TapdanceRegulier
field30
Lesmogelijkheden Hip-Hop/StreetdanceRegulier
field26
Lesmogelijkheden Jazz / ShowdanceRegulier
field27
Lesmogelijkheden StijldansenRegulier
field28
Lesmogelijkheden MasterJazzRegulier
field29
Selectie Hip-Hop (Teams)Selectie
field31
Selectie Hip-Hop (Dou/Solo)Selectie
field32
Selectie Jazz / ShowdanceSelectie
field33
Selectie Klassiek BalletSelectie
field34
Selectie Tap-DanceSelectie
field35
Vooropleiding Jazz / ShowdanceVooropleiding
field36
Vooropleiding Hip-HopVooropleiding
field37
Lesmogelijkheden ModernRegulier
field38
Selectie Hip-Hop (Formations)Selectie
field39
Vooropleiding Klassiek BalletVooropleiding
field40
Selectie ModernSelectie
field41
LaBlastRegulier
field70
Machtiging
field42
A+A-

Font Color

Background Color

Hierbij machtig ik dansschool Marcella van Altena voor de afschrijving van de verschuldigde cursusgelden.
field43
Margin
TopRightBottomLeft
Display
Text Content

Hierbij machtig ik dansschool Marcella van Altena voor de afschrijving van de verschuldigde cursusgelden.

Font Color

Background Color

Machtig Marcella van Altena
field44
Bankrekeningnummer (IBAN)
field45
Icon:
T.n.v.
field46
Icon:
Woonplaats
field47
Icon:
Betaalwijze
field48
Bij betaling in termijnen wordt na inschrijving de 1e termijn van het cursusgeld afgeschreven als aanbetaling. Na aanvang van het seizoen zullen wij de overige termijnen maandelijks in de 1e week van de maand afschrijven.
field49
Margin
TopRightBottomLeft
Display
Text Content

Bij betaling in termijnen wordt na inschrijving de 1e termijn van het cursusgeld afgeschreven als aanbetaling. Na aanvang van het seizoen zullen wij de overige termijnen maandelijks in de 1e week van de maand afschrijven.

Font Color

Background Color

Algemene voorwaarden
field50
A+A-

Font Color

Background Color

Algemene voorwaarden nu lezen?
field51
ALGEMENE VOORWAARDEN NEDERLANDSE BOND VAN DANSLERAREN (N.B.D. / DANCE MASTERS) INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL TIEL : 40157258 Algemene regels: 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van de leden van de N.B.D., nader ook: de dansschool. 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren. 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico. 5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden. 6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Inschrijving: 7. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus. 8. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. 9. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.. Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen. De cursus: 10. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van: - de globale inhoud van de cursus - het aantal lessen - de tijdsduur van een les - de lestijden - de aanvang van de cursus - de frekwentie van de lessen - eventuele overige verplichtingen. 11. De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares volgens de normen van de N.B.D., die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt. 12. De cursist moet aan het einde van de cursus in de gelegenheid gesteld worden om een officiele medaltest te doen (medaltest N.B.D. of Dance Masters). De cursus dient hierop kwalitatief en inhoudelijk aan te sluiten. 13. De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die zelf kiezen om lessen niet te volgen. Overige verplichtingen: 14. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal 450,- Euro per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciele activiteiten. Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie: - Indien de (voormalige) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciele activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 15) is vervat. 15. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en de dansschool dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist. Deze lessen/cursussen worden alleen gegeven aan: - Personen die staan ingeschreven bij de F.D.O. (Federatie Dansleraren Organisaties) als zijnde in opleiding voor het beroep dansleraar. - Personen die in het bezit zijn van een F.D.O.-diploma of deelcertificaat. In alle andere gevallen geldt hetgeen in regel 14) is vervalt.
field52
Margin
TopRightBottomLeft
Display
Text Content

ALGEMENE VOORWAARDEN NEDERLANDSE BOND VAN DANSLERAREN (N.B.D. / DANCE MASTERS) INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL TIEL : 40157258Algemene regels:1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van de leden van de N.B.D., nader ook: de dansschool.2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico.5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.Inschrijving: 7. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.8. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.9. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.. Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.De cursus:10. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van: - de globale inhoud van de cursus - het aantal lessen - de tijdsduur van een les - de lestijden - de aanvang van de cursus - de frekwentie van de lessen - eventuele overige verplichtingen.11. De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares volgens de normen van de N.B.D., die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.12. De cursist moet aan het einde van de cursus in de gelegenheid gesteld worden om een officiele medaltest te doen (medaltest N.B.D. of Dance Masters). De cursus dient hierop kwalitatief en inhoudelijk aan te sluiten.13. De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die zelf kiezen om lessen niet te volgen.Overige verplichtingen:14. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal 450,- Euro per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciele activiteiten. Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie: - Indien de (voormalige) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciele activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 15) is vervat.15. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en de dansschool dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist. Deze lessen/cursussen worden alleen gegeven aan: - Personen die staan ingeschreven bij de F.D.O. (Federatie Dansleraren Organisaties) als zijnde in opleiding voor het beroep dansleraar. - Personen die in het bezit zijn van een F.D.O.-diploma of deelcertificaat. In alle andere gevallen geldt hetgeen in regel 14) is vervalt.

Font Color

Background Color

Akkoord met algemene voorwaarden
field53

U dient akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden anders kunnen wij uw inschrijving niet bevestigen.

field54
Margin
TopRightBottomLeft
Display
Text Content

U dient akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden anders kunnen wij uw inschrijving niet bevestigen.

Font Color

Background Color

Onze AVG voorwaardes lezen?
field75

INSTEMMINGSVERKLARING AVG


Danscentrum Marcella van Altena ('Danscentrum") verwerkt onder andere persoonsgegevens in overeenstemming met  de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daartoe verzoeken wij uw uitdrukkelijke toestemming met het onderstaande:


1Danscentrum  zal ter uitvoering van de overeenkomst -onder andere- uw persoonsgegevens verwerken. Dat kunnen afhankelijk van de overeenkomst,  ook bijzondere persoonsgegevens zijn.


2De kring van ontvangers van uw persoonsgegevens wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden die Danscentrum onder de overeenkomst zal verrichten. Tevens zal Danscentrum u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen in het bedrijf en georganiseerde evenementen waarvoor u wordt uitgenodigd. In het kader van een dergelijk evenement kunnen in verband met de organisatie  aan hulppersonen persoonsgegevens worden medegedeeld.


3In alle gevallen geldt dat uw persoonsgegevens onder toepassing van het beginsel van minimale gegevensverwerking worden verwerkt. Danscentrum zal uw persoonsgegevens (waaronder deze instemming) zo kort bewaren als gegeven de wettelijke bewaarverplichtingen mogelijk is.


4U heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht op bezwaar, inzage, rectificatie, beperking, dataportabiliteit, wissing, intrekking van de toestemming en klachtrecht. Mocht in uw geval het nodig zijn om te communiceren met een ontvanger van buiten de Europese Unie, dan zal een EU Model Clause contract worden gesloten met die ontvanger, tenzij dit niet nodig is omdat het beschermingsniveau van de persoonsgegevensverwerking gelijk of hoger is dan het beschermingsniveau in de EU.


5Met de ondertekening van deze overeenkomst geeft u expliciet toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen hierboven staat vermeld.


field77
Margin
TopRightBottomLeft
Display
Text Content

INSTEMMINGSVERKLARING AVG


Danscentrum Marcella van Altena ('Danscentrum") verwerkt onder andere persoonsgegevens in overeenstemming met  de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daartoe verzoeken wij uw uitdrukkelijke toestemming met het onderstaande:


1Danscentrum  zal ter uitvoering van de overeenkomst -onder andere- uw persoonsgegevens verwerken. Dat kunnen afhankelijk van de overeenkomst,  ook bijzondere persoonsgegevens zijn.


2De kring van ontvangers van uw persoonsgegevens wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden die Danscentrum onder de overeenkomst zal verrichten. Tevens zal Danscentrum u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen in het bedrijf en georganiseerde evenementen waarvoor u wordt uitgenodigd. In het kader van een dergelijk evenement kunnen in verband met de organisatie  aan hulppersonen persoonsgegevens worden medegedeeld.


3In alle gevallen geldt dat uw persoonsgegevens onder toepassing van het beginsel van minimale gegevensverwerking worden verwerkt. Danscentrum zal uw persoonsgegevens (waaronder deze instemming) zo kort bewaren als gegeven de wettelijke bewaarverplichtingen mogelijk is.


4U heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht op bezwaar, inzage, rectificatie, beperking, dataportabiliteit, wissing, intrekking van de toestemming en klachtrecht. Mocht in uw geval het nodig zijn om te communiceren met een ontvanger van buiten de Europese Unie, dan zal een EU Model Clause contract worden gesloten met die ontvanger, tenzij dit niet nodig is omdat het beschermingsniveau van de persoonsgegevensverwerking gelijk of hoger is dan het beschermingsniveau in de EU.


5Met de ondertekening van deze overeenkomst geeft u expliciet toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen hierboven staat vermeld.


Font Color

Background Color

Akkoord met onze AVG voorwaardes
field76

U dient akkoord te gaan met onze avg regels anders kunnen wij uw inschrijving niet bevestigen.

field74
Margin
TopRightBottomLeft
Display
Text Content

U dient akkoord te gaan met onze avg regels anders kunnen wij uw inschrijving niet bevestigen.

Font Color

Background Color

field55
Previous
Next